joi, 11 septembrie 2014

Contractul de inchiriere a unei locuinte. Drepturi si obligatii

In legislatia de profil au fost introduse in ultimii ani institutii si termeni din alte sisteme legislative, cum ar fi notiunea de "condominiu", menite sa formeze un sistem coerent bazat pe experienta altor state. Prin urmare, se pot observa in ultima perioada unii pasi facuti de legiuitor in scopul protejarii chiriasului de abuzul proprietarilor. Ar fi absurd daca cineva ar enunta faptul ca in acest moment in Romania legislatia din domeniul locuintei este lipsita de carente, dar trebuie sa constatam ca au fost facuti niste pasi in directia corecta.

Inchiriere este acel contract prin care o persoana, fizica sau juridica, numita locator, cedeaza unei alte persoane, numita chirias sau locatar, folosinta temporara a unei locuinte sau a unei parti din aceasta in schimbul unei sume de bani numita chirie. Forma scrisa a contractului inchiriere nu este o conditie de validitate, in schimb materializarea acestui printr-un inscris este necesara in vederea inregistrarii contractului la organele fiscale in scopul impozitarii veniturilor realizate din chirie.

Ce informatii trebuie sa cuprinda contractul de inchiriere a unei locuinte?

In principiu, procesul de inchiriere este supus libertatii contractuale, astfel partile fiind libere sa negocieze clauzele acestuia si modul de functionare a contractului. Totusi, Legea locuintei nr. 114/1996 ("Legea") acorda un capitol separat procesului de inchiriere a locuintelor prin care se instituie obligativitatea folosirii anumitor clauze, tocmai in scopul protejarii functionarii sanatoase a procesului de inchiriere. Prin urmare, informatia minima pe care trebuie sa o contina un contract de inchiriere, conform Legii, este urmatoarea:
(a) adresa locuintei care face obiectul inchirierii;
(b) suprafata locativa si dotarile folosite in exclusivitate si in comun;
(c) suprafata curtilor si a gradinilor folosite in exclusivitate sau in comun;
(d) valoarea chiriei lunare, regulile de modificare a acesteia si modul de plata;
(e) suma platita in avans in contul chiriei;
(f) locul si conditiile in care se realizeaza primirea si restituirea cheilor;
(g) obligatiile partilor privind folosirea si intretinerea spatiilor care fac obiectul contractului;
(h) inventarul obiectelor si al dotarilor aferente;
(i) data intrarii in vigoare si durata;
(j) conditiile privind folosinta exclusiva si in comun a partilor aflate in coproprietate;
(k) persoanele care vor locui impreuna cu titularul contractului.

In vederea protejarii chiriasilor, Legea instituie nulitatea unor clauze de care au abuzat locatorii de-a lungul timpului. Astfel, (i) clauzele care obliga chiriasul sa recunoasca sau sa plateasca in avans proprietarului orice suma cu titlu de reparatie in sarcina proprietarului, (ii) cele ce prevad responsabilitatea colectiva a chiriasilor in caz de degradare a elementelor de constructii si a instalatiilor, a obiectelor si dotarilor aferente spatiilor comune; cele ce (iii) impun chiriasilor sa faca asigurari de daune, (iv) cele ce exonereaza proprietarul de obligatiile ce ii revin potrivit prevederilor legale sau (v) cele ce autorizeaza pe proprietar sa obtina venituri din nerespectarea clauzelor contractului de inchiriere sunt nule si sunt considerate inexistente in cazul in care ele au fost introduse totusi intr-un contract de inchiriere.

N:B: In cazul in care o locuinta este inchiriata in scopul functionarii sediului social sau a unui punct de lucru al unei societati comerciale, acest fapt trebuie prevazut expres in contractul de inchiriere. Ordonanta de urgenta nr. 54/2010 privind unele masuri pentru combaterea evaziunii fiscale impune o procedura speciala de inregistrare la organul fiscal din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala a documentelor ce atesta dreptul de folosinta asupra spatiilor ce vor fi folosite drept sediu social de catre societatile juridice. Scopul introducerii acestei prevederi legale a fost ca autoritatile publice sa aiba o evidenta a contractelor si spatiilor cedate in folosinta societatilor comerciale pentru stabilirea sediului social si nu unul de natura de impunere fiscala. Procedura inregistrarii trebuie urmata si in cazul in care locatorul este o persoana juridica. In urma inregistrarii contractelor ce atesta dreptul de folosinta asupra unui anumit spatiu in vederea stabilirii unui sediu social, organul fiscal elibereaza un certificat fiscal ce atesta numarul contractelor inregistrate pentru spatiul respectiv, impreuna cu dovada inregistrarii contractului propriu zis. Aceasta procedura nu trebuie urmata in cazul in care societatea juridica intentioneaza sa deschida un punct de lucru la adresa unde inchiriaza un anumit spatiu.

Mai mult, din perspectiva procedurii de inregistrare la oficiul registrului comertului, locatarul are nevoie de acordul expres al vecinilor direct afectati, atat pe linie orizontala, cat si pe linie verticala, cat si de acordului asociatiei de proprietari pentru a putea inregistra in mod valabil si functiona in spatiul respectiva.

De ce drepturi si obligatii beneficiaza partile?

Legea instituie anumite obligatii atat pentru locator, cat si pentru chirias.
Astfel, proprietarul are urmatoarele obligatii:
(a) sa predea chiriasului locuinta in stare normala de folosinta si sa asigure folosinta linistita si utila;
(b) sa ia masuri pentru repararea si mentinerea in stare de siguranta in exploatare si de functionalitate a cladirii pe toata durata inchirierii locuintei;
(c) sa intretina in bune conditii elementele structurii de rezistenta a cladirii, elementele de constructie exterioare ale cladirii (acoperis, fatada, imprejmuiri, pavimente), curtile si gradinile, precum si spatiile comune din interiorul cladirii (casa scarii, casa ascensorului, holuri, coridoare, subsoluri, scari exterioare);
(d) sa intretina in bune conditii instalatiile comune proprii cladirii (ascensor, hidrofor, instalatii de alimentare cu apa, de canalizare, instalatii de incalzire centrala si de preparare a apei calde, instalatii electrice si de gaze, centrale termice, crematorii, instalatii de colectare a deseurilor, instalatii de antena colectiva, telefonice etc.).
(e) sa repare locuinta in cazul unor deteriorari cauzate de forta majora.

Trebuie subliniat faptul ca orice prevedere contractuala prin care aceste obligatii ar cadea in sarcina chiriasului sunt nule.

Pe de alta parte, chiriasul are urmatoarele obligatii:
(a) sa foloseasca locuinta conform scopului pentru care a fost inchiriata. In acest sens, chiriasul nu va putea exercita activitati de comert in interiorul unei locuinte inchiriate in scopul locuirii in aceasta.;
(b) plata chiriei;
(c) plata cotei parte din cheltuielile comune, daca acest lucru a fost stabilit prin contract;
(d) sa efectueze lucrarile de intretinere, reparatii sau inlocuire a elementelor de constructii si instalatii din folosinta exclusiva;
(e) sa repare sau sa inlocuiasca elementele de constructii si de instalatii deteriorate din folosinta comuna, ca urmare a folosirii lor necorespunzatoare, indiferent daca acestea sunt in interiorul sau in exteriorul cladirii; daca persoanele care au produs degradarea nu sunt identificate, cheltuielile de reparatii vor fi suportate de cei care au acces sau folosesc in comun elementele de constructii, de instalatii, obiectele si dotarile aferente;
(f) sa asigure curatenia si igienizarea in interiorul locuintei si la partile de folosinta comuna pe toata durata contractului de inchiriere;
(g) sa predea proprietarului locuinta in stare normala de folosinta, la eliberarea acesteia.

Rezilierea contractului de inchiriere

In ceea ce priveste rezilierea unui contract inchiriere, se poate observa ca prevederile legale sunt mult favorabile chiriasului. Astfel, contractul de inchiriere poate fi reziliat de catre chirias inainte de ajungerea la termen, in lipsa unor prevederi mai avantajoase stabilite prin contract, cu conditia notificarii prealabile a rezilierii catre locator cu minimum 60 de zile inainte de data rezilierii.

Locatorul, conform Legii, poate cere in instanta rezilierea unui contract de inchiriere inainte de ajungerea la terme in situatiile cand:
(a) chiriasul nu a achitat chiria cel putin 3 luni consecutiv;
(b) chiriasul a pricinuit insemnate stricaciuni locuintei, cladirii in care este situata aceasta, instalatiilor, precum si oricaror alte bunuri aferente lor, sau daca instraineaza fara drept parti ale acestora;
(c) chiriasul are un comportament care face imposibila convietuirea sau impiedica folosirea normala a locuintei;
(d) chiriasul nu si-a respectat clauzele contractuale.

Rezilierea mai poate fi ceruta si de catre asociatia de proprietari, atunci cand chiriasul nu si-a achitat obligatiile ce-i revin din cheltuielile comune pe o perioada de 3 luni, daca au fost stabilite, prin contractul de inchiriere, in sarcina chiriasului.

Procedura inregistrarii contractului de inchiriere la autoritatile fiscale si impozitarea veniturile obtinute din inchiriere

In termen de 15 zile de la data incheierii, in cazul in care locatorul este o persoana fizica, contractul de inchiriere trebuie inregistrat la administratia financiara aflata in raza teritoriala unde isi are domiciliul. Este competenta administratia financiara de la locul situarii proprietatii doar in situatia in care locatorul nu are sediul-domiciliul in Romania.

Pentru inregistrarea contractului de inchiriere este nevoie de urmatoarele acte:
(a) Contractul de inchiriere in trei exemplare originale;
(b) Dovada proprietatii asupra spatiului inchiriat, in original si copie;
(c) Copiile actelor de identitate sau a certificatului de inregistrare al societatii, dupa caz, ale locatorului si locatarului.
(d) Copia cartii de identitate a locatorului;
(e) Timbru fiscal in valoare de 2 RONs
(f) Declaratie de venit (formularul 220), in baza careia se va calcula impozitul datorat.

Impozitul care este in valoare de 16% si se calculeaza din cota de 75% din valoarea chiriei incasate. Cuantumul de 25% din valoarea chiriei este presupusa a fi o cheltuiala deductibila in legatura cu intretinerea spatiului si nu se impoziteaza.

In cazul in care locatorul este o persoana juridica, contractul de inchiriere nu trebuie inregistrat la administratia financiara intrucat impozitarea societatilor comerciale se face in alt regim fata de cel pentru persoanele fizice.
Sursa: avocatnet.ro

luni, 28 iulie 2014

INCHEIEREA UNUI CONTRACT DE VANZARE-CUMPARARE. ACTE NECESARE:

1.    Acte de identitate ale partilor
2.    Actele persoanei juridice(daca este cazul) certificat inmatriculare, certificat constatator, hot. AGA, imputernicire persoana semnatara
3.    Acte de proprietate (contract de vanzare cumparare, titlu de proprietate, certificat de atestare a dreptului de proprietate, contracte de donatie, certificate de mostenitor, certificat de urbanism, autorizatie de constructie, proces verbal la terminarea lucrarilor, etc)
4.    Incheiere de intabulare pentru bunurile imobile
5.     Documentatie cadastrala
6.     Certificat  fiscal
7.    Extras carte funciara pentru autentificare ( pentru bunurile imobile )
8.    Certificat de performanta energetica ( pentru constructii )
9.    Adeverinta emisa de asociatia de proprietari/locatari ( pentru apartamente)
10.    Alte documente ( certificat nomenclatura stradala, dispozitie de scoatere din circuitul agricol a terenului , facturi pentru utilitati, contracte de credit, dovada achitarii integrale a pretului catre  vanzator, certificat de urbanism, etc )

joi, 10 iulie 2014

Solicitantii Prima Casa pot urmari online starea dosarului lor.

Conform documentului de presa al FNGCIMM, pe adresa de internet a institutiei a fost creat un link catre o aplicatie prin care fiecare beneficiar poate urmari situatia dosarului sau in procedura de aprobare a garantiei pentru credit.

"Se consemneaza, astfel, momentul in care dosarul este transmis de la banca creditoare catre FNGCIMM, momentul in care este preluat si intra in lucru, aprobarea sau respingerea acestuia, precum si momentul in care contractul semnat este transmis bancii", se precizeaza in comunicat.

Concret, pe pagina Fondului, in sectiunea "Prima casa", clientii trebuie sa acceseze link-ul Stare solicitare, care deschide pagina aplicatiei de consultare pentru beneficiarii solicitarilor de garantare Prima Casa.

Dupa ce a selectat aceasta optiune, clientului i se va deschide o noua pagina, in care trebuie sa introduca unele date specifice.

Asa cum se poate observa, clientul trebuie sa introduca in formular:

banca la care a depus solicitarea de credit pentru Prima Casa
numele, prenumele, data nasterii titularului de credit
tipul imobilului si judetul in care se afla imobilul ce urmeaza a fi achizitionat.
Dupa introducerea datelor obligatorii, FNGCIMM va transmite informatiile respective rapid si transparent.

Amintim ca Programul Prima Casa continua si in 2014, cu un plafon suplimentar de garantii de1,2 miliarde lei.

In plus fata de alocarea unui plafon suplimentar, statul a dat posibilitatea intrarii in program si a altor banci. Concret, mai multe banci, dintre care ING, Banca Comerciala Feroviara, Banca Marfin, dar si IFN-ri precum Credit Coop sau Imocredit, au solicitat in repetate randuri sa intre in programul Prima Casa.

Prin urmare, HG nr. 5/2014, in vigoare din luna ianuarie, largeste sfera imprumutatorilor, cu conditia ca acestia sa-si desfasoare activitatea de creditare a persoanelor fizice pe baza reglementarilor validate de BNR si cu conditia transmiterii catre FNGCIMM si Ministerul Finantelor Publice a nivelului costurilor totale pe care le vor aplica finantarilor acordate in cadrul programului, precum si valoarea estimata a finantarilor care urmeaza sa fie garantate.

Asadar, daca pana acum existau 16 finantatori participanti la program, pe parcursul acestui an numarul lor ar putea creste, astfel ca solicitantii vor avea mai multe optiuni de creditare.
Sursa: avocatnet.ro

joi, 24 aprilie 2014

Financial Times: Investitorii imobiliari renunta la Polonia si Cehia si se reorienteaza catre Romania si Ungaria

Investitorii predispusi la risc manifesta un interes mai ridicat pentru piete precum Romania si Ungaria, neglijate pana acum, renuntand astfel la stabilitatea Poloniei si Cehiei, scrie Financial Times, preluat de Mediafax.
Pentru fondul Globalworth, care pregateste finantare de 200 milioane euro pentru investitii in Romania, intrarea investitorilor pe piata romaneasca ar putea pune capat unei perioade in care concurenta a fost modesta.
"In prezent este ceva mai putina concurenta pentru afacerile de care suntem interesati. Toata lumea se uita la Polonia si asta nu este rau pentru noi, deoarece putem tinti active la preturi atractive. Insa daca este sa credem in ciclicitatea pietei si a fluxurilor globale de capital, randamentele de la Varsovia si Praga vor scadea la un nivel atat de scazut, incat investitorii se vor reorienta catre pietele noastre", a declarat pentru Financial Times directorul general adjunct al Globalworth, Dimitris Raptis.
Cea mai mare parte din activele Globalworth sunt concentrate in Bucuresti. Globalworth detine cladirile de birouri BOB, BOC, Tower Center International, City Offices, precum si proiectele Herastrau One, Bucharest One si complexul de locuinte Upground. Valoarea de piata a acestor proiecte era estimata in decembrie la 488 de milioane de euro.
Parca am fi din nou in 2005. Toata lumea vede ca piata revine si vrea sa intre - Hadley Dean, Colliers
Concluziile lui Raptis se bazeaza pe o crestere puternica a fluxurilor investitionale remarcata anul trecut in Europa Centrala si de Est, noteaza FT. In Rusia, cea mai mare piata din regiune, valoarea tranzactiilor imobiliare a crescut anul trecut cu 40%, la 5,2 miliarde euro, potrivit datelor CBRE. Polonia, a doua mare piata din zona, a consemnat un avans de 9% al pietei, la 3 miliarde euro. Tranzactiile din Cehia au urcat cu 68%, la 1 miliard de euro. Cu exceptia Ucrainei, toate pietele din regiune au crescut anul trecut. In Ucraina, valoarea tranzactiilor s-a prabusit la 41 milioane euro, de la 241 milioane euro in 2012.
Grupul austriac Immofinanz, unul dintre cei mai mari investitori imobiliari din regiune si din Romania, a provizionat toata expunerea pe Ucraina si nu are in plan noi afaceri in aceasta tara, a declarat directorul general al companiei, Eduard Zehetner. Cu toate acestea, Immofinanz va continua sa investeasca la Moscova. "Moscova insasi este la fel de mare ca o tara din Europa de Est", a afirmat el.
Pe langa Rusia, Polonia si Cehia au fost cele mai solide piete din regiune si au atras fonduri cu profil conservator din Germania, Austria si SUA, care apreciaza potentialul relativ ridicat de crestere in conditii de siguranta sporita. In timp ce Londra sau Parisul ofera randamente de aproximativ 3%, investitorii pot obtine castiguri aproape duble la Varsovia, cu un grad de risc usor mai ridicat.
Astfel, in timp ce investitorii institutionali continua sa aduca bani in Polonia si Cehia, cei cu o toleranta mai ridicata pentru risc manifesta un interes sporit pentru piete neglijate anterior, precum Ungaria si Romania. Ungaria a fost tratata cu precautie din cauza caracterului imprevizibil al politicilor publice promovate de guvernul Viktor Orban, in timp ce Romania a fost mai afectata decat alte tari din regiune de depresiunea economica ce a urmat crizei financiare, noteaza FT.
Insa lucrurile se schimba, cred analistii. "Ungaria seamana putin cu Italia, in sensul ca ai pe de o parte politica, pe de alta parte economia. De multe ori, economia nu prea are treaba cu politica. Economia merge mult mai bine deat ceea ce citim in ziare", comenteaza Zehetner, seful Immofinanz.
Reorientarea unor investitori catre sudul Europei Centrale si de Est nu va afecta semnificativ Polonia si Cehia, anticipeaza analistii. CBRE estimeaza ca tranzactiile de pe piata poloneza vor creste la 4 miliarde euro in acest an, apropiindu-se de recordul de 5 miliarde euro stabilit in 2006.
"Parca am fi din nou in 2005. Toata lumea vede ca piata revine si vrea sa intre", comenteaza Hadley Dean, managing partner Colliers pentru Europa de Est.
Optimismul este generat de revigorarea cresterii economice in majoritatea tarilor din regiune, noteaza FT. Piata spatiilor industriale da de asemenea semne de accelerare, in special in zona auto si in sectorul electronicelor, alaturi de o crestere puternica a investitiilor in logistica.
Piata spatiilor de birouri din regiune incepe de asemenea sa miste, sustinuta de investitii in centre de servicii de business si outsourcing localizate in orase secundare, unde chiriile sunt mai mici si companiile au acces la tineri bine pregatiti, care accepta salarii mai mici. Bucurestiul traverseaza o revenire economica ceva mai accelerata decat Budapesta, inclusiv datorita experientelor pozitive avute de companiile si expatii care au lucrat aici, potrivit unei analize FT.

Sursa: Mediafax

luni, 10 februarie 2014

Conditii de creditare prin programul Prima Casa

Cum obtii un credit prin programul Prima Casa: de ce venituri ai nevoie si unde gasesti cele mai bune credite
Programul Prima Casa beneficiaza in 2014 de un plafon de aproape 2 miliarde de lei, de la inceputul anului Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii ( FNGCIMM) acordand circa 1.000 de garantii. WALL-STREET.RO iti prezinta care sunt veniturile de care trebuie sa dispui pentru a accesa un credit Prima Casa si care sunt bancile la care poti obtine cele mai bune conditii de finantare.
pub Nu incerca doar sa privesti lumea. Exploreaz-o!
Din luna august a anului trecut, cand creditele acordate prin programul Prima Casa au fost limitate exclusiv la moneda nationala, FNGCIMM a acordat circa 9.800 de garantii pentru credite Prima Casa in lei, valoarea medie a creditelor fiind de circa 153.000 lei. Principalele conditii pentru a accesa un credit prin Programul Prima Casa sunt: un avans de minimum 5% si sa nu detii o locuinta sau daca detii una sa fie sub 50 mp utili.
De ce venituri ai nevoie pentru a lua un credit prin programul Prima Casa
In prezent, pentru a putea accesa un credit prin programul Prima Casa de circa 180.000 lei (40.000 euro) ai nevoie de un venit net de 2.000 de lei, in timp ce pentru a accesa un credit pentru o locuinta de circa 268.000 lei ( circa 60.000 euro- maximul disponibil pentru locuinte construite pe baza unor avize anterioare datei de 22.02.2010) ai nevoie de un venit net de 3.500 lei, potrivit datelor furnizate WALL-STREET.RO de Adrian Pandelescu, directorul SudRezidentialBroker, brokerul de credite lansat de agentia imobiliara SudRezidential.
Pandelescu a mentionat ca in ambele cazuri pot fi unul sau mai multi co platitori, iar clientul trebuie sa fie angajat de cel putin un an la o companie cu minimum 10 angajati care are toate taxele la zi. Sunt insa si situatii in care se accepta si o vechime de 6 luni la locul de munca.
Anca Bidian ne-a exemplificat ca pentru un credit prin programul Prima Casa de 40.000 euro (echivalentul in lei) avem o rata medie 1.072 lei/luna + comision fond garantare 451 lei /an. Pentru un credit Prima Casa de 60.000 euro (echivalentul in lei) avem o rata medie 1.563 lei/luna + comision fond garantare 676 lei/an.
Conditiile bancilor care acorda credite prin programul Prima Casa: unde gasesti cele mai bine oferte
Date valabile pentru un credit de 153.000 lei/30 ani
Rata credit Prima CasaBCR, BRD Groupe Societe Generale si Banca Transilvania sunt bancile care dispun de cele mai mari plafoane Prima Casa, potrivit datelor Fondului National de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri. Wall-Street a verificat care sunt conditiile bancilor din program si care ar fi rata lunara pe care ar trebui sa o platesti pentru un credit de 153.000 lei, valoarea medie accesata din momentul ca care creditele Prima Casa au fost acordate exclusiv in lei. FNGCIMM a acordat pana in prezent
Pe langa rata efectiva, daca doresti sa accesezi un credit prin programul Prima Casa este bine sa iei in calcul si celelalte costuri, cum ar fi evaluarea, costurile notariale, taxa de inscriere la Arhiva Electronica si costul asigurarii de imobil. In unele cazuri bancile acopera evaluarea imobilelor, insa in altele trebuie sa achiti o taxa de cateva sute de lei.
Conditiile de eligibilitate ale bancilor sunt cele standard din programul Prima Casa, existand mici diferente de la banca la banca cu privire la varsta minima sau venitul minim acceptat.
Cat costa un credit Prima Casa la BCR
Pentru un credit prin Programul Prima Casa accesat prin BCR, in valoare de 153.000 lei pe 30 de ani, vei achita, in cazul in care alegi sa iti primesti salariul in cont la BCR, o rata de 870 lei, valoarea DAE fiind de 5,93%. La aceste costuri se adauga insa taxa de evaluare a locuintei pe care doresti sa o cumperi, in valoare de circa 300 de lei si comisionul anual de gestiune pentru fondul de garantare.Valoarea totala platibila pe perioada de 30 de ani pentru suma accesata va fi usor peste 320.000 lei.
In cazul creditelor garantate cu ipoteci imobiliare clientul va suporta cheltuielile de constituire sii publicitate a garantiilor sau asigurarea de imobil.
Cat costa un credit Prima Casa la BRD
La BRD pentru un credit in valoare de 153.000 lei pe 30 de ani prin Programul Prima Casa ar urma sa platesti o rata de 922 lei, totalul de plata dupa 30 de urmand sa fie de 339.000 lei. Pentru acest credit, potrivit calculatorului de rate al bancii, DAE se ridica la 6, 47%.
Pentru imobilul adus in garantie trebuie incheiata si o asigurare de locuinta.
Cat costa un credit Prima Casa la Banca Transilvania
In cazul Banca Transilvania, rata lunara pentru un credit Prima Casa de 153.000 lei ar fi de 860 lei, DAE fiind de 4,84%. Suma totala de rambursat ar fi de 275.000 lei. Banca percepe un comision de 0,17% pe luna la sold la care se adauga comisionul catre fondul de garantare de 0,245% pe an.
Evaluarea imobilului este efectuata gratuit la Banca Transilvania si nu se solicita asigurare de viata.
Cat costa un credit Prima Casa la Raiffeisen Bank
In cazul in care accesezi un credit Prima Casa cu finantare de la banca Raiffeisen Bank rata lunara ar fi de 791 lei in cazul in care iti primesti salariul intr-un cont deschis la banca. DAE la banca ( pentru un credit de circa 30.000 euro) este de 5,06% pentru clientii care isi incaseaza salariul la Raiffeisen.

Cat costa un credit Prima Casa la Banca Romaneasca
La Banca Romaneasca rata pentru un credit Prima Casa de 153.000 lei ar fi de 818 lei pe luna, iar totalul de rambursat s-ar ridica la 175.000 lei.
Si la Banca Romaneasca costul de evaluare al imobilului este acoperit de banca.
Cat costa un credit Prima Casa la Alpha Bank
In cazul bancii Alpha Bank rata pentru un credit Prima Casa de de 153.000 de lei s-ar ridica la 822 lei, iar totalul de rambursat ar fi de 304.000 lei. In costul total al creditului si in valoarea totala platibila de client a fost inclus comisionul de gestiune datorat FNGCIMM.
Cat costa un credit Prima Casa la CEC Bank
In cazul CEC Bank rata lunara pentru un credit Prima Casa de 153.000 lei pe o perioada de 30 de ani este de 751 lei, iar suma totala de rambursat ajunge la 270.000 lei.
Cat costa un credit Prima Casa la Bancpost
La banca Bancpost rata lunara pentru un credit Prima Casa de 153.000 lei este de 808 lei. Taxa de evaluare pentru apartamente este de circa 470 de lei.
Cat costa un credit Prima Casa la Piraeus Bank
La Piraeus Bank ai de plata o rata lunara de 926 lei si DAE este de 6,56%, iar valoarea totala platibila este de 341.000 lei, pentru un credit Prima Casa de 153.000 lei pe o perioada de 30 de ani.
Nu sunt incluse in DAE costurile cu asigurarea imobilului ipotecat, asigurarea de viata, evaluarea imobilelor aduse in garantie, cu inregistrarea la Arhiva de Garantii Reale Mobiliare a garantiilor, taxele notariale aferente incheierii contractelor de garantie, intrucat aceste costuri nu sunt cunoscute si stabilite de Banca, ci de terte persoane cu atributii specifice.
Cat costa un credit Prima Casa la UniCredit Tiriac Bank
In cazul UniCredit Tiriac Bank pentru un credit Prima Casa de 153.000 lei ar trebui sa platesti o rata lunara de 850 lei, DAE se ridica la 5,63%, iar costul total fiind de 309.000 lei, potrivit estimarilor conso.ro.
Conditiile bancii pentru obtinerea unui credit prin programul Prima Casa prevad ca varsta minima este de 20 de ani, iar cea maxima ajunge la 70 de ani. La aceste conditii se adauga cele din programul Prima Casa.
Celelalte costuri in cazul unui credit prin programul Prima Casa sunt costul cu evaluarea, costurile notariale, taxa de inscriere la Arhiva Electronica si costul asigurarii de imobil si/sau costul asigurarii de viata.
Datele privind valoarea lunara a ratei au fost calculate folosing calculatoarele de rata de pe site-urile bancilor, acolo unde nu au fost disponibile toate datele s-au folosit estimarile conso.ro.Cifrele sunt orientative. Ratele au fost calculate pentru un credit de 153.000 lei pe o perioada de 30 de ani. Au fost luate in calcul cele mai mari 10 banci care au plafoane Prima Casa.
Ce conditii trebuie sa indeplinesti pentru a lua un credit Prima Casa
Pentru a putea accesa un credit prin programul Prima Casa trebuie sa dispui de un avans de minim 5% ( dovedit prin antecontractul de vanzare-cumparare. De asemenea trebuie sa nu detii o locuinta sau sa detii o locuinta sub 50 mp utili.
O alta conditie pentru a accesa credite Prima Casa este sa se constituie si un depozit colateral pentru garantarea dobanzii in valoare egala cu 3 rate de dobanda, valabil pe intreaga durata a finantarii.
Pentru a fi sigur ca Fondul de Garantare iti aproba creditul trebuie sa ai grija sa depui documentatia completa la dosar, aici este inclusa solicitarea de garantare semnata si stampilata de banca finantatorea, copie legalizata dupa buletin ( plus al sotiei/sotului daca sunteti casatorit/a), declaratia pe propria raspundere a beneficiarului, antecontractul de vanzare-cumparare autentificat, in copie certificata.
De asemenea ai nevoie si de un extras de carte funciara a locuintei achizitionate, care sa fie eliberat cu cel mult 15 zile inainte de solicitare, in original, actualizat in ceea ce priveste datele de identificare ale imobilului. Necesar este si certificatul de eficienta energetica.


Sursa: www.wall-street.ro

Aradul locul trei la tranzactii imobiliare pe 2013

Tranzactiile imobiliare, in crestere cu 17%. Care au fost cele mai active judete
Numarul tranzactiilor imobiliare a crescut cu aproape 17% in 2013, potrivit datelor Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara.
Astfel anul trecut numarul tranzactiilor imobiliare a crescut cu peste 119.000, comparativ cu anul 2012, ajungand la 824.989. La nivel national, in luna decembrie 2013, au fost inregistrate 78.243 tranzactii imobiliare, cu 5.014 mai multe fata de luna precedenta si cu 18.374 mai multe comparativ cu luna decembrie 2012.
In primele douasprezece luni ale anului 2013 cele mai multe tranzactii imobiliare s-au inregistrat in Bucuresti – 58.871, Timis – 50.144 si Arad – 43.333, iar cele mai putine in Teleorman – 5.155, Bistrita-Nasaud – 6.352 si Covasna – 8.254.
In decembrie 2013, cele mai multe tranzactii imobiliare au fost inregistrate in Bucuresti – 5.546, Arad – 5.431 si Timis – 5.255. Cele mai putine tranzactii imobiliare au fost inregistrate in judetele Teleorman – 496, Bistrita-Nasaud – 521 si Salaj – 664.

Sursa: www.wall-street.ro